piątek, 3 czerwca 2016

Wynagrodzenia w polskim IT

Jedynym, miarodajnym źródłem informacji o wynagrodzeniach w IT jest
powtarzane co dwa lata badanie struktury wynagrodzeń brutto według zawodów.
Analizę od początku XXI wieku przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.
Wyniki pozwalają usytuować profesję informatyka na tle innych zawodów.

Najnowsza publikacja pochodzi z tego roku, ale dotyczy płac w październiku
roku 2014. Badanie przeprowadzono na niemal 30 tysiącach firm
zatrudniających co najmniej 10 osób. To bardzo obszerna próba, stanowiąca
12,8% populacji. Wyodrębniono 9 "dużych grup zawodów", zgodnie z
Klasyfikacją zawodów i specjalności:
- menadżerowie, 
- specjaliści, 
- technicy i średni personel, 
- pracownicy biurowi, 
- pracownicy usług i sprzedawcy,
- rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,
- robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
- operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 
- pracownicy przy pracach prostych.

Wynagrodzenie w pierwszej grupie jest o 104% wyższe od przeciętnego
wynagrodzenia ogółu badanych, a najlepiej zarabiają "średnie grupy
zawodowe", czyli dyrektorzy generalni i wykonawczy (13 102,47 zł) oraz
kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (10
478,37 zł).

Reprezentanci IT znajdują się oczywiście także w grupie specjalistów,
najliczniejszej w badanej populacji. Osiągają oni wynagrodzenie o 23,4%
wyższe od średniego. Analitycy systemowi i programiści zakwalifikowani do
tej grupy otrzymują 7 189,85 zł. 

Przeciętne wynagrodzenie w grupie "Technicy i inny średni personel" było
wyższe o 0,9% od ogólnej średniej. Umiejętności przydzielonych do tej
sekcji techników do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy
użytkownikom urządzeń teleinformatycznych wycenione były na 4 892,13 zł.

Zarobki w pozostałych grupach są niższe od średniej.

Pozycja płacowa pracowników o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza w
dziedzinach rozwojowych, jest lepsza w sektorze prywatnym niż w publicznym.
Odstępstwo od tej reguły dotyczy robotników, którzy są wyżej cenieni w
sektorze publicznym.

Wyznacznikiem pozycji zawodowej jest pułap zarobków przekraczający
dwukrotność średniego wynagrodzenia (8 215,44 zł). Takimi warunkami
płacowymi może poszczycić się 4% kobiet oraz 8,8% mężczyzn. Wysokie
wskaźniki udziału pracowników o wynagrodzeniach w wysokości co najmniej
wspomnianego progu wystąpiły w 14 średnich grupach. Pułap ten osiąga 56%
osób zatrudnionych na stanowiskach "Kierownicy do spraw technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych", 30,6% analityków systemowych i
programistów, a także 23% specjalistów do spraw baz danych i sieci
komputerowych.

Dane o wynagrodzeniach prezentowane są w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, za 23 dni robocze. Średnia dla badanej populacji wyniosła 4
107,72 zł brutto. Warto zaznaczyć, że dominanta dla ogółu badanych jest
znacznie niższa, a reguła ta nie dotyczy profesji informatycznych.

wtorek, 31 maja 2016

W światowym ICT pracuje 29 milionów osób

Liczba ta obejmuje specjalistów, którzy tworzą usługi teleinformatyczne i
zarządzają nimi. Programiści w tym gronie stanowią niemal 38%. Najwięcej
deweloperów pracuje w USA. Na ten kraj przypada niemal co piąty zatrudniony
w branży.

Strukturę rynku pracy w branży informatycznej analizuje amerykańska firma
badawcza IDC. W uzupełnieniu rankingu wskazuje ona, że w Indiach mieszka
10% spośród programistów na świecie, a niewiele mniej przypada na Chiny.
Warto zwrócić uwagę na to, że wymienione trzy państwa posiadają prawie
połowę kadry uczestniczącej w budowaniu i rozwoju oprogramowania.

W ujęciu regionalnym wyróżnić można trzy obszary, dzielące pomiędzy siebie
prawie po równo tak ważne zasoby ludzkie. Niewielką przewagę ma EMEA
(Europa, Środkowy Wschód i Afryka), następne są Azja i Pacyfik, a podium
dopełniają obie Ameryki.

Oprócz osób ujętych w statystykach jako profesjonalni deweloperzy, raport
IDC uwzględnia również hobbystów. Ich liczebność ocenia się na ok. 7,5 mln,
wskazując, że będzie ona systematycznie rosnąć. Trend ten wynika z
charakterystyki branży. Umacniają się w niej bowiem rozwiązania mobilne
oraz typu cloud computing.

Istotne w badaniu okazało się zdefiniowanie hobbystów. W tym celu
posłużono się kryterium zaangażowania w projekty, zamiast ustalać poziom
dochodu z ich wykonania. Hobbystami zatem są osoby piszące programy dla
rozrywki, studenci, uczestnicy projektów open source, a także freelancerzy
poświęcający oprogramowaniu nie więcej niż 10 godzin w miesiącu.

Granica pomiędzy amatorskim a zawodowym podejściem do IT jest zatem dość
płynna. Rzecz tyczy się bowiem dziedziny, w której przygniatająca większość
fachowców przyznaje, że praca pokrywa się z ich zainteresowaniami.

Badanie IDC dotyczyło sytuacji w 2014 roku i objęło kraje wytwarzające 97%
globalnego PKB.