piątek, 3 czerwca 2016

Wynagrodzenia w polskim IT

Jedynym, miarodajnym źródłem informacji o wynagrodzeniach w IT jest powtarzane co dwa lata badanie struktury wynagrodzeń brutto według zawodów. Analizę od początku XXI wieku przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Wyniki pozwalają usytuować profesję informatyka na tle innych zawodów.

Najnowsza publikacja pochodzi z tego roku, ale dotyczy płac w październiku roku 2014. Badanie przeprowadzono na niemal 30 tysiącach firm zatrudniających co najmniej 10 osób. To bardzo obszerna próba, stanowiąca 12,8% populacji. Wyodrębniono 9 "dużych grup zawodów", zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności:
- menadżerowie,
- specjaliści,
- technicy i średni personel,
- pracownicy biurowi,
- pracownicy usług i sprzedawcy,
- rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,
- robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
- operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,
- pracownicy przy pracach prostych.

Wynagrodzenie w pierwszej grupie jest o 104% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia ogółu badanych, a najlepiej zarabiają "średnie grupy zawodowe", czyli dyrektorzy generalni i wykonawczy (13 102,47 zł) oraz kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (10 478,37 zł).

Reprezentanci IT znajdują się oczywiście także w grupie specjalistów, najliczniejszej w badanej populacji. Osiągają oni wynagrodzenie o 23,4% wyższe od średniego. Analitycy systemowi i programiści zakwalifikowani do tej grupy otrzymują 7 189,85 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w grupie "Technicy i inny średni personel" było wyższe o 0,9% od ogólnej średniej. Umiejętności przydzielonych do tej sekcji techników do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych wycenione były na 4 892,13 zł.

Zarobki w pozostałych grupach są niższe od średniej.

Pozycja płacowa pracowników o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza w dziedzinach rozwojowych, jest lepsza w sektorze prywatnym niż w publicznym. Odstępstwo od tej reguły dotyczy robotników, którzy są wyżej cenieni w sektorze publicznym.

Wyznacznikiem pozycji zawodowej jest pułap zarobków przekraczający dwukrotność średniego wynagrodzenia (8 215,44 zł). Takimi warunkami płacowymi może poszczycić się 4% kobiet oraz 8,8% mężczyzn. Wysokie wskaźniki udziału pracowników o wynagrodzeniach w wysokości co najmniej wspomnianego progu wystąpiły w 14 średnich grupach. Pułap ten osiąga 56% osób zatrudnionych na stanowiskach "Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych", 30,6% analityków systemowych i programistów, a także 23% specjalistów do spraw baz danych i sieci komputerowych.

Dane o wynagrodzeniach prezentowane są w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, za 23 dni robocze. Średnia dla badanej populacji wyniosła 4 107,72 zł brutto. Warto zaznaczyć, że dominanta dla ogółu badanych jest znacznie niższa, a reguła ta nie dotyczy profesji informatycznych.